2009-03-31

vattunymfer plaska kring i ring

Mina k. läsare äro väl i upplösningstillstånd af oro och nyfikenhet stadda öfver öfre badsalens skick och tillstånd. Känner jag mig därföre manad att stilla eventuella farhågor afseende den gilletteska familiens hygiën medelst nedan förefintliga fotografiska illustrationer:

Yngsta telningen, iförd badtricoter, har intagit en
vilsam pose å den vägghängda klosetten, som blef
salens första ibruktagna meuble. Electriska slyngor
i golfvet saknas, varför temperaturen i utrymmet
ej uppnår en kroppi behaglig värma, enär radiator
ännu ej är monterad.


Systrarne Gillette fröjda sig och tumla om i det för
dagen till hemmanet forslade karet.
Ut med den
löjeliga blajan!
utbrusto de tvenne najaderna,
åsyftande det för kreaturs vattning afsedda käril
af plastic vilket fått göra tjänst som badkar åt de
båda smärre familiemedlemmarna. Äfven
commoden har af detta dato försetts med sjelf-
afrinning, varför badsalen nu är till fullo brukbar,
låt vara afsevärt svalare än önskvärt vore
.